Zwroty i Reklamacje

ZWROTY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym, ma prawo do odstąpienia i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru ponosi Klient.

Procedura zwrotu towaru.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów wypełniając formularz zwrotu.
Wypełniony formularz zwrotu można przesłać w następujący sposób:
a) drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@delafotta.com
Sprzedawca po otrzymania wypełnionego formularza zwrotu, potwierdzi odstąpienie od umowy sprzedaży towarów drogą mailową na wskazany przez Państwa adres.
b) drogą pocztową wysyłając wypełniony formularz na adres:

De La Fotta
Zuzanna Szutenberg
Ul. Solec 24/26,
94-247 Łódź

c) odsyłając towar wraz z wypełnionym formularzem zwrotu oraz dowodem zakupy na adres:

De La Fotta
Zuzanna Szutenberg
Ul. Solec 24/26,
94-247 Łódź

Sklep Internetowy - ZWROT TOWARU
Sprzedawca po otrzymaniu wypełnionego formularza zwrotu, potwierdzi odstąpienie od umowy sprzedaży towarów drogą mailową na wskazany przez Państwa adres.

Uprzejmie informujemy, że zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany towar powinien posiadać oryginalne opakowanie oraz wszystkie metki. W przypadku wysyłki zwracanego towaru, bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu podczas transportu.

Zwrot dokonanych przez Państwa płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy dostępny w sklepie internetowym) zostanie dokonany nie później niż 14 dni od otrzymania formularza zwrotu.

Zwrot płatności zostanie dokonany na numer konta podany przez Państwa w formularzu zwrotu.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

………………………., ……………………………….
…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu do kontaktu)
Pan/Pani* ……………………………………………
……………………………………………………………
(imię i nazwisko, nazwa Sprzedawcy)
.....................…………..……………………………..
………………………......................…………………
(adres Sprzedawcy)
………………….......................………………………
(adres e-mail Sprzedawcy)
ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ
Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:
1) ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,
2) ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,
3) ………………………………………………………………………………… za cenę ………………………………………………..
Wydanie/odbiór[2] towaru nastąpił w dniu …………………………………………………..
W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta, jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)

 

REKLAMACJE

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o kontakt
1. Drogą mailową na adres kontakt@delafotta.com
2. Drogą telefoniczną pod numerem 601421998
3. Drogą Messengera firmowego @delafotta poprzez Facebook

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. O decyzji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:

De La Fotta
Zuzanna Szutenberg
Ul. Solec 24/26,
94-247 Łódź

Sklep Internetowy - REKLAMACJA
Reklamacje składa się pisemnie przy użyciu formularza. W celu rozpatrzenia reklamacji należy przesłać wraz z reklamacją formularz uzupełniony o uzasadnienie reklamacji na wskazane wyżej adresy korespondencji.
Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób. Reklamowany produkt powinien zostać odesłany dowolnym kartonowym opakowaniu, chroniącym zwracany towar. Paczki w kopertach nie są odbierane przez dział zwrotów.

WZÓR REKLAMACJI

Model ubrania: …………………………………………………..………………………….
Data zakupu: ……………………………………………………..……………………...…..
Wartość: ………………………………..…………………………...
Nr telefonu kontaktowego: …………………………………..………………………………
E-mail: …………………………………………………………..…………………………….
Powód reklamacji: ………………………………………………..…………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko: ……………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………
Ulica i nr domu/mieszkania: ……………………………………………………………..…..
Kod pocztowy i miasto: ………………………………………………………………………

Nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru ponosi Klient.