Zwroty i Reklamacje

ZWROTY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym, ma prawo do odstąpienia i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.
Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem.
Nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru ponosi Klient.

Procedura zwrotu towaru.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów wypełniając formularz zwrotu.
Wypełniony formularz zwrotu można przesłać w następujący sposób:
a. drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@delafotta.com
Sprzedawca po otrzymania wypełnionego formularza zwrotu, potwierdzi odstąpienie od umowy sprzedaży towarów drogą mailową na wskazany przez Państwa adres.
b) drogą pocztową wysyłając wypełniony formularz na adres:

De La Fotta
Zuzanna Szutenberg
Ul. Solec 24/26, 94-247 Łódź

Sklep Internetowy - ZWROT TOWARU
Sprzedawca po otrzymaniu wypełnionego formularza zwrotu, potwierdzi odstąpienie od umowy sprzedaży towarów drogą mailową na wskazany przez Państwa adres.
c) odsyłając towar wraz z wypełnionym formularzem zwrotu oraz dowodem zakupy na adres:

De La Fotta
Zuzanna Szutenberg
Ul. Solec 24/26, 94-247 Łódź

Uprzejmie informujemy, że zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany towar powinien posiadać oryginalne opakowanie oraz wszystkie metki. W przypadku wysyłki zwracanego towaru, bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu podczas transportu.

Zwrot dokonanych przez Państwa płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy dostępny w sklepie internetowym) zostanie dokonany nie później niż 14 dni od otrzymania formularza zwrotu.

Zwrot płatności zostanie dokonany na numer konta podany przez Państwa w formularzu zwrotu.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów.

WZÓR formularza zwrotów

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy
………………………., ……………………………….
…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu do kontaktu)
Pan/Pani* ……………………………………………
……………………………………………………………
(imię i nazwisko, nazwa Sprzedawcy)
.....................…………..……………………………..
………………………......................…………………
(adres Sprzedawcy)
………………….......................………………………
(adres e-mail Sprzedawcy)
ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ
Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:
1) ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,
2) ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,
3) ………………………………………………………………………………… za cenę ………………………………………………..
Wydanie/odbiór[2] towaru nastąpił w dniu …………………………………………………..
W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta, jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)

 

REKLAMACJE

 

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o kontakt
1. Drogą mailową na adres kontakt@delafotta.com
2. Drogą telefoniczną pod numerem 601421998
3. Drogą Messenger firmowego @delafotta poprzez Facebook

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. O decyzji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:

De La Fotta

Zuzanna Szutenberg
Ul. Solec 24/26, 94-247 Łódź
Sklep Internetowy - REKLAMACJA

Reklamacje składa się pisemnie przy użyciu formularza. W celu rozpatrzenia reklamacji należy przesłać wraz z reklamacją formularz uzupełniony o uzasadnienie reklamacji na wskazane wyżej adresy korespondencji.
Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób. Reklamowany produkt powinien zostać odesłany dowolnym kartonowym opakowaniu, chroniącym zwracany towar. Paczki w kopertach nie są odbierane przez dział zwrotów.

WZÓR REKLAMACJI

Model ubrania: …………………………………………………..………………………….
Data zakupu: ……………………………………………………..……………………...…..
Wartość: ………………………………..…………………………...
Nr telefonu kontaktowego: …………………………………..………………………………
E-mail: …………………………………………………………..…………………………….
Powód reklamacji: ………………………………………………..…………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko: ……………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………
Ulica i nr domu/mieszkania: ……………………………………………………………..…..
Kod pocztowy i miasto: ………………………………………………………………………

Nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru ponosi Klient.